Algemene
voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdrachtgever: het bestuursrechtelijke orgaan of de natuurlijke- of rechtspersoon die aan OverheidZZP een opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van werkzaamheden, dit in de ruimste zin van het woord;

1.2 Werkzaamheden: alle activiteiten van OverheidZZP welke zijn of worden geïnitieerd in opdracht en/of ten behoeve van de opdrachtgever;

1.3 Opdracht: de afspraken tussen een opdrachtgever en OverheidZZP op grond waarvan OverheidZZP haar werkzaamheden verricht.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van OverheidZZP en overeenkomsten die OverheidZZP met haar opdrachtgever aangaat;

2.2 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk zijn overeengekomen en bovendien schriftelijk zijn bevestigd;

2.3 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Offerte en werkwijze

3.1. Alle offertes van OverheidZZP zijn vrijblijvend. Alle genoemde bedragen zijn in Euro’s en exclusief BTW;

3.2. OverheidZZP spant zich in om datgene te doen, wat redelijkerwijs mogelijk is in het kader van de opdracht om een geschikte kandidaat te vinden. OverheidZZP spant zich in om één of meer kandidaten aan opdrachtgever voor te dragen op basis van de bij OverheidZZP bekende gegevens over kundigheden en mogelijkheden van kandidaten en op basis van de functie-omschrijving. OverheidZZP gaat uit van de juistheid van de gegevens die aan haar worden verstrekt door zowel de opdrachtgever als de kandidaat;

3.3 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de keuze van een kandidaat en bepaalt zelf het type arbeidsovereenkomst en de inhoud van de overeenkomst die met de kandidaat wordt aangegaan.

 

4. Betaling en klachten

4.1 Betaling van facturen dient binnen 30 dagen na factuurdatum bijgeschreven te zijn op de bankrekening van OverheidZZP;

4.2 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen alle vorderingen van OverheidZZP op deze opdrachtgever direct opeisbaar zijn;

4.3 Betaling dient plaats te vinden zonder dat de opdrachtgever enig beroep mag doen op opschorting, korting of verrekening;

4.4 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald, heeft OverheidZZP vanaf de vervaldatum recht op de vertragingsrente ter hoogte van 1% per maand waarbij een gedeelte van de maand als gehele maand wordt aangemerkt;

4.5 Alle kosten, ter verkrijging van voldoening van het opdrachtgever verschuldigde zowel in als buiten rechte, komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag. Indien OverheidZZP aantoont noodzakelijkerwijs hogere kosten te hebben gemaakt, komt ook het meerdere voor vergoeding in aanmerking;

4.6 Eventuele klachten met betrekking tot de door OverheidZZP verrichte werkzaamheden dienen binnen 14 dagen na factuurdatum dan wel binnen 14 dagen nadat de klachtveroorzakende gebeurtenis geconstateerd had kunnen worden bij OverheidZZP schriftelijk te worden gemeld. Na verloop van deze termijn wordt opdrachtgever geacht te hebben afgezien van eventuele aan opdrachtgever toekomende rechten.

5. Aansprakelijkheid

5.1 OverheidZZP sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit de overeenkomst tussen OverheidZZP en opdrachtgever waaronder begrepen schade ten gevolge van het handelen of nalaten van kandidaten die mede ten gevolge van de opdrachtuitvoering met opdrachtgever een arbeidsovereenkomst of een daaraan verwante overeenkomst hebben gesloten.

6. Toepasselijk recht en geschillen

6.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing;

6.2 Rechtsvorderingen worden aanhangig gemaakt voor het daarvoor aangewezen gerecht.

Rotterdam, 2023